Privacyverklaring verwerking gegevens van klanten

Bij Palet Welzijn hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u klant bij ons bent, verwerken we uw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande informatie.

Privacy

Zodra u met ons in contact komt en wordt ingeschreven als (potentiële) klant gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.

Doel gegevensverwerking

Palet Welzijn verwerkt alleen persoonsgegevens als hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is.

De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 1. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: Op het moment dat u gebruik gaat maken van bepaalde diensten is er sprake van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen u en Palet Welzijn. Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken uw gegevens dan ook om de afspraken die we met u gemaakt te hebben te kunnen uitvoeren.
 2. Toestemming: Registratie van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld het doen van een aanvraag bij een andere partij doen we uitsluitend met uw toestemming. U kunt hierbij denken aan een WMO voorziening of het inschakelen van thuiszorg
 3. Wettelijke verplichting: Wij zijn verplicht om persoonsgegevens te registreren in het kader van een administratieve bewaarplicht. Een voorbeeld hiervan is kwantitatieve verantwoording aan de subsidieverstrekkers. Dit gebeurt geheel anoniem.

De doelen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Het leveren van onze diensten.
 • Het versturen van informatie zoals het mantelzorgmagazine.
 • Het doen van een aanvraag bij een andere partij.
 • Het afhandelen van betalingen, bijvoorbeeld voor deelname aan betaalde activiteiten.
 • Het publiceren van multimedia om te laten zien welke activiteiten Palet Welzijn heeft. Wij vragen uw toestemming om u herkenbaar op foto’s en/of video’s te plaatsen.
 • Voldoen aan de administratieve bewaarplicht.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor zij verwerkt worden.

Welke gegevens verwerken we?

Palet Welzijn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of heeft gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing contactgegevens van een contactpersoon.
 • Indien van toepassing een bankrekeningnummer.
 • Indien van toepassing kort informatie met betrekking tot de hulpvraag.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Bijzondere persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die te maken hebben met gezondheid. Voordat wij deze verwerken, vragen wij uw nadrukkelijke toestemming

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verwerkt. We hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na het jaar waarin u voor het laatst gebruik gemaakt heeft van een dienst van Palet Welzijn. Dat betekent dat uw gegevens minimaal 2 en maximaal 3 jaar bewaard worden na het beëindigen van de dienstverlening.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

U mag uw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op onder andere om ons ervan te verzekeren dat u inderdaad een verzoek voor uw eigen gegevens heeft ingediend. Het verwijderen van gegevens kunnen we weigeren, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren.

Palet Welzijn zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Recht op bezwaar

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen we aan het bezwaar geen gehoor geven.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Palet Welzijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze sleutelfunctionaris privacy. Palet Welzijn heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Cookies

Als u onze website bezoekt, plaatsen wij een cookie op uw apparaat. Voor een verdere uitleg verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Contactgegevens

Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We zullen samen met u aan de slag gaan om dit op te lossen. Ook als u vindt dat wij ten onrechte geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het stopzetten van de verwerking, neemt u contact op met onze sleutelfunctionaris privacy; info@paletwelzijn.nl of hoofdkantoor Palet Welzijn, Groningenweg 8a, 2803 PV Gouda.

Mocht uw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)